വിവര്ത്തനം ചെയ്യാനാവാത്തത്

വ്യഥകളില്‍ പൂക്കുകയും
സ്വപ്നങ്ങളിൽ രമിക്കുകയും
ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രവാസം.

ഒടുവിലും ഒടുങ്ങാത്ത
യാത്രയിൽ
ഭഗ്നാശകളുടെ
ചുമട് തലക്ക് വെച്ച്
ഉറങ്ങാതെ ഉറങ്ങുവാൻ
പതിയെ അവന്‍ പരുവപ്പെടും.

സ്ഥലകാലങ്ങള്‍ വിവര്‍ത്തനം
ചെയ്യപ്പെട്ടാലും
ആകാരവേഷങ്ങളെ
അലങ്കാരം ആവാഹിച്ചാലും
ഈ നൊമ്പരത്തിന്
കടുത്തനിറം തന്നെ പഥ്യം!