പകലുറക്കം

ഉച്ഛാശ്വസത്തില്‍
ഒരു കര്‍മരഹിതന്റെ
ശവം നാറുന്നു.

ആലസ്യത്തിന്റെ
കാറ്റില്‍ എവിടെയോ
അത് ഒളിക്കുന്നു.

പകല്‍ കാണാന്‍ വന്ന
സ്വപ്നം
എന്തോ കണ്ട്
ഭയന്ന് മടങ്ങുന്നു.

സ്വപ്നനനഷ്ടത്തിന്റെ
പൊടിഞ്ഞ കാഴ്ചകള്‍
ഇരുള്‍ വിഴുങ്ങുന്നു.