തിക്തം

അനുസരണയില്ലാത്തവന്റെ
മൃതശരീരം
പുഴയെ വരിച്ച്
ജലരവങ്ങൾക്ക്
കാതോർത്ത്
ഊളിയിടുന്നതുപോലെ
എന്റെ രാത്രികൾ!

ലക്കില്ലാത്തവൻ
തൊടുത്ത പട്ടം
നൂൽബന്ധമില്ലാതെ
കാറ്റിന്റെ
താളത്തിനൊത്ത്
തുളളുന്നതെൻ
പകലുകൾ!