പക

പക

എന്തോ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടാണ് ഞാൻ ഓടിയെത്തിയത്. ചേച്ചി കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കോലായയിൽ നിന്നാണ് ശബ്ദം. ഓടിച്ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ചേച്ചി പേടിച്ച് നിലവിളിക്കുകയാണ്. ഇടക്ക് ഒരുഭാഗത്തേക്ക് കൈ ചൂണ്ടുന്നുമുണ്ട്. നോക്കുമ്പോഴുണ്ട് അച്ചൻ ബോംബെയിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന  കളിപ്പാട്ടമായ ട്രെയിൻ പൊട്ടിത്തകർന്ന് കിടക്കുകയാണ്. ചേച്ചിക്ക് സമാധാനമായിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി, ചിതറിയ കഷ്ണങ്ങൾ പൊറുക്കിക്കൂട്ടാൻ തുടങ്ങി. എങ്ങിനെയെങ്കിലും ഇണക്കിയെടുക്കാനാകുമോ എന്നാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ.
ശബ്ദം കേട്ട് എവിടെ നിന്നോ അച്ചനും പിറകെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത്, ചേച്ചി ഞാൻ കുനിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ചൂണ്ടുകയും കരയുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്.
അച്ചന് ഒട്ടും താമസിച്ചില്ല, എന്റെ കൈയിൽ പിടിച്ച് ആഞ്ഞുവലിച്ച് തളളിമാറ്റി അലറി: നശിപ്പിച്ചോടാ നീ...!