പോസ്റ്റുകൃഷി

എല്ലാവര്‍ക്കും ഉള്ളതുപോലെ
എനിക്കുമുണ്ടൊരു ബ്ലോഗ്‌നിലം.
നേരമില്ലേലുമിടക്കിടെ ഞാനും
ഓരോ പോസ്റ്റുകള്‍ കൊണ്ടുനടും.
വെള്ളമൊഴിക്കാനാവാത്തതിനാല്‍ -കണ്ണി-
ലെണ്ണയൊഴിച്ച് കാത്തിരിക്കും,
കമന്റുകള്‍ കിളിര്‍‌ത്ത് വരുന്നതും നോക്കി
ദിനങ്ങളെണ്ണിക്കൂട്ടിയിരിക്കും.

വഴിതെറ്റിവന്നമളിപിണഞ്ഞ ചില-
രെഴുതും ഭംഗിവാക്കുകളില്‍ ക്ലിക്കി-
ക്കടന്നുപോകുന്നേരമകത്ത്
കൊള്ളാമല്ലോ ഞാനെന്നൊരഹന്ത
മുളപൊട്ടി പൊന്തിവരാറുണ്ടെങ്കിലും
പോസ്റ്റുകളില്‍ പലതും, സ്ഥിരമായ്
പറ്റുവാങ്ങിയ ചങ്ങാതികള്‍ പോലും
ഹിറ്റാതെയുണങ്ങിത്തൂങ്ങുക സത്യം!