പുതിയ വസന്തം / ഗാനം

രണനിലമിതിലൊരു പുതിയ വെളിച്ചം
തുണയായിരുളുമുറിച്ചുവരുന്നു
അണിയണിയായൊരു പുതിയവസന്തം
പണിയാനെത്തീ ജനകീയൈക്യം.(2)

പഴകിദ്രവിച്ച വാഗ്ദാനപ്പൊയ്യുകള്‍
പിച്ചിയെറിഞ്ഞ് വീണ്ടെടുത്തീടാം
നാട്ടിയ കൊടിനിറനിഴലുകളില്‍ നി-
ന്നൂറ്റിയ മലനാടിന്‍ വിയര്‍പ്പുകള്‍
വിപ്ലവപ്പേരില്‍‍ ചിന്തിയ ചോരകള്‍
ചതികളില്‍ പതറിയ തെരുവോരങ്ങള്‍
(രണനിലമിതിലൊരു….)

വികസനഭ്രാന്തിന്നാര്‍‌ത്തിയില്‍ മണ്ണിത്
വിറ്റുതുലക്കാന്‍ നോക്കിയ പരിശകള്‍
വിരട്ടിനിറുത്താന്‍ പാകിയ കൊടികള്‍
ചുരുട്ടിയെറിഞ്ഞുണരുക വീറാല്‍
കട്ടുനടന്ന കലികാലം കടന്നുപോയ്
നാട്ടുകാരൊന്നായ് ശബ്ദിക്കുന്നിതാ
(രണനിലമിതിലൊരു…..)

ഇനിയിക്കൈകള്‍ കരുത്തേറിയതാം
കിനിയും നാടിന്‍ കണ്ണീരൊപ്പാന്‍
പൊതുജനസേവനയിടങ്ങളിലെല്ലാം
പുതിയൊരു ചരിതമെഴുതിച്ചേര്‍ക്കാന്‍
(രണനിലമിതിലൊരു….)